PRIVACYREGLEMENT

30 oktober 2019 Het schakelteam bestaat uit:
 •  Een medewerker met GGZ achtergrond
 • Een medewerker met opbouwwerk achtergrond
 • Twee medewerkers met ervaringsdeskundige achtergrond.
Het schakelteam werkt gedurende de proeftuin onder de verantwoordelijkheid van Stade Advies. Gedurende de duur van de proeftuin worden gegevens vastgelegd. De vier schakelfunctionarissen van het schakelteam leggen gegevens vast met twee doelen. De vast te leggen gegevens verschillen per type doel:
 • Persoonsgegevens worden vastgelegd om individuele inwoners met psychische kwetsbaarheid in het proeftuingebied (Almere Haven en Stedenwijk) met een vraag aan het schakelteam[1] te kunnen doorgeleiden naar de juiste hulp of activiteit. Het vastleggen van bereikbaarheidsgegevens is noodzakelijk om contact met de inwoner te kunnen onderhouden.
 • Gegevens over soorten hulpvragen en soorten verwijzingen worden anoniem verzameld en geregistreerd ten behoeve van de evaluatie van de methodiek van het schakelteam.

AANMELDING

 1.     Bewoners kunnen zich zelf bij het schakelteam melden, of worden aangemeld door professionele organisaties op het gebied van wonen, zorg of welzijn of door mede-buurtbewoners. Het schakelteam kan alleen ingaan op aanvragen die door of met toestemming van betreffende bewoner worden gedaan. Een aanvraag door bewoner, eventueel in bijzijn van een hulpverlener of andere betrokkene verdient de voorkeur. Alternatief is een door bewoner ondertekend toestemmingsformulier (bijgevoegd). Hiermee kan verwijzer alleen gegevens met uitdrukkelijke toestemming van bewoner aan het schakelteam overdragen.

VASTLEGGEN VAN GEGEVENS

 1.     Wanneer het schakelteam persoonsgegevens van een bewoner vastlegt, wordt hiervoor specifiek en uitdrukkelijk toestemming gevraagd aan de bewoner.  De toestemming wordt mondeling of schriftelijk gevraagd waarbij duidelijk moet zijn wat precies wordt vastgelegd met welke reden. Bij mondelinge toestemming maakt de medewerker die de toestemming heeft gevraagd hiervan een aantekening in het dossier.
 2.     Op persoonsniveau kunnen de volgende gegevens worden vastgelegd:
  1.      Naam van de bewoner/ hulpvrager
  2.     Gegevens om bewoner te bereiken (telefoon, adres, mailadres)
  3.    Eventuele bijzonderheden m.b.t het contact (bijvoorbeeld alleen s middags contact maken of alleen via Whatsapp)
  4.     De vraag van bewoner aan schakelteam
  5.      Informatie over de vervolgstap ( wat is met bewoner afgesproken,  welke verwijzing, wat moet uitgezocht worden, wie neemt weer contact op)
  6.       Indien nodig voor het doel  (door geleiding naar hulp of activiteit): korte notitie van contactmomenten in vervolg op e.
Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de vier medewerkers van het schakelteam.
 1.     Er wordt uitsluitend vastgelegd wat noodzakelijk is voor het doel. Zo wordt bijvoorbeeld geen adres vastgelegd wanneer bewoner alleen telefonisch benaderd wil worden. De vraag van de bewoner wordt met instemming van de bewoner verwoord en vastgelegd.
 2.     Bewoner kan zijn geregistreerde gegevens te allen tijde inzien en het schakelteam vragen om verwijdering van gegevens.
 3.     De gegevens worden vastgelegd in een beveiligd en uitsluitend voor de vier leden van het schakelteam toegankelijk bewaarsysteem.
 4.     De persoonsgegevens worden maximaal 12 maanden bewaard, gedurende de proeftuinperiode. De gegevens ten behoeve van evaluatie worden maximaal 5 jaar bewaard.

DELEN VAN GEGEVENS

 1.     De medewerkers van het schakelteam werken in twee teams (Stedenwijk en Haven). De vier medewerkers bespreken indien nodig met elkaar hoe zij de hulpvrager zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn.
 2.     Het schakelteam is gebonden aan geheimhouding  met betrekking tot wat de bewoner vertelt.
 3. Wanneer de medewerker van het schakelteam in het registratiesysteem vastgelegde gegevens of mondeling gedeelde gegevens nodig voor de doeleinden, namelijk het doorgeleiden naar de juiste hulp of activiteit,  wil delen met een ander dan het schakelteam zal hij hiervoor uitdrukkelijk en gemotiveerd toestemming vragen. Bij voorkeur is bewoner zelf aanwezig bij een eventuele overdracht, zodat deze zijn verhaal zelf kan doen.
 4. Geheimhoudingsplicht (het delen van noodzakelijke informatie alleen indien bewoner toestemming geeft) is niet absoluut. De geheimhoudingsplicht kan worden verbroken wanneer een wet expliciet voorschrijft om informatie te delen met andere instanties of als het gaat om een noodsituatie.
 5. Het doorbreken van de geheimhouding is mogelijk als:
  1.      zwijgen ernstige schade kan opleveren en spreken schade kan voorkomen;
  2.     de situatie van de bewoner zeer ernstig is en het niet mogelijk is om toestemming van de bewoner te vragen of te krijgen.
Voordat een dergelijk besluit om de geheimhouding te doorbreken genomen wordt, zal de medewerker van het schakelteam overleggen met (hiervoor aangewezen persoon) om samen te bekijken of het echt niet mogelijk is om toestemming te vragen of te krijgen en of er werkelijk sprake is van een zo ernstige situatie dat de geheimhouding moet worden verbroken.
 1. De website maakt gebruik van functionele cookies. Het contactformulier op de website wordt beveiligd verzonden. Verplichte gegevens worden met een sterretje aangegeven. De bewoner is niet verplicht zijn hulpvraag op het formulier aan te geven.
[1] In dit stuk verder aangeduid met de term ‘ bewoner’